:: ข้อมูลข่าวสาร ::  

   

:: โรงเรียนในสังกัด อบต. ::  

   

Facebook

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบล สระประดู่

   

 กองสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชนงานสังคมสงเคราะห์งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและคนชรา

 
  ผู้ที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ) ดังนี้

1.   เป็นผู้สูงอายุที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อน

2.   มีสัญญาติไทย

3.   ในเดือนตุลาคมของปีที่มีการขึ้นทะเบียน ต้องมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อน (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฎ วันที่ และเดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น)

4.   เป็นผู้ที่มีชื่อตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขต อบต.บางแก้ว

5.   กรณีผุ้สูงอายุมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนได้ด้วยตนเอง ผู้สูงอายุสามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนแทน

6.   ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับบำนาญ ผู้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน เงินค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่จัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

  เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนฯ ดังนี้

1.   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

2.   สำเนาทะเบียนบ้าน

3.   สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เฉพาะสาขาบางพลีเท่านั้น)

  • กรณีผู้สูงอายุไปเปิดสมุดบัญชีด้วยตนเอง สามารถเปิดที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา
  • กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถไปเปิดสมุดบัญชีได้ด้วยตนเอง ให้ตัวแทนผู้สูงอายุไปเปิดสมุดบัญชีที่

     ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางพลี เท่านั้น โดยนำเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) 
     พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุและผู้เปิดสมุดบัญชีแทน ไปใช้ในการเปิดสมุดบัญชี

  เอกสารแนบการขอรับเบี้ยยังชีพ (ผู้พิการ) ดังนี้

กรณีขอเพิ่มใหม่

1.   แบบหนังสือขอรับความช่วยเหลือให้ประชาชน

2.   แบบสอบประวัติเบื้องต้นผู้ได้รับความเดือดร้อน

3.   หนังสือศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน

4.   ผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯ

5.   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ

6.   สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ

7.   สำเนาสมุดพกคนพิการ

8.   สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

9.   รูปถ่ายเต็มตัว

กรณีแทนผู้ขาดคุณสมบัติ

1.   -แบบหนังสือขอรับความช่วยเหลือให้ประชาชน

2.   แบบสอบประวัติเบื้องต้นผู้ได้รับความเดือดร้อน

3.   หนังสือศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน

4.   ผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯ

5.   ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯ

6.   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ

7.   สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ

8.   สำเนาสมุดพกคนพิการ

9.   สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

10.               สำเนา ใบมรณบัตรผู้ขาดคุณสมบัติ (กรณีเสียชีวิต)/ สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขาดคุณสมบัติ (กรณีย้ายที่อยู่)

  เกร็ดชวนรู้

"ผู้สูงอายุ" หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย ดังนี้
อายุ 60 - 69 ปี ให้ได้รับคนละ 600 บาท ต่อเดือน
อายุ 70 - 79 ปี ให้ได้รับคนละ 700 บาท ต่อเดือน
อายุ 80 - 89 ปี ให้ได้รับคนละ 800 บาท ต่อเดือน
อายุ 90 ปี ขึ้นไป ให้ได้รับคนละ 1,000 บาท ต่อเดือน
"คนพิการ" หมายความว่า คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 (เบี้ยยังชีพคนละ 800 บาท/ เดือน)
 
"ผู้ป่วยเอดส์" หมายความว่า ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว
(เบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท/ เดือน)
 
  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์

1.   มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ อบต.

2.   มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้

3.   ในกรณีที่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมือนกัน ให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมากกว่าหรือผู้มีปัญหาซ้ำซ้อน หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ เป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

   

nayok nayok nayok

เบอรโทรศัพท์ 083 0597022

   

:: ปฏิทินกิจกรรม ::  

December 2021
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
   

:: ราคาน้ำมันวันนี้ ::  

   

link e laas

link e laaslink e laas

link e laas

  images
images 1
unnamed
capture 2พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562

แบบประเมินความพึงพอใจ โครการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

9090

   

ssd2