:: ข้อมูลข่าวสาร ::  

   

:: โรงเรียนในสังกัด อบต. ::  

   

Facebook

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบล สระประดู่

   

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

สิทธิของผู้สูงอายุ                                        

               พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2553 เป็นกฎหมายที่ให้การคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุได้รับสิทธิในด้านต่าง ๆ รวมทั้งก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์ต่อองค์กรด้านผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป เช่น เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ขั้นตอนการยื่นคำขอ

ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปของปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา โดยมีหลักฐานดังนี้

  1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

ในกรณีที่มีความจำเป็น ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แทนได้          

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ

  1. บุคคลซึ่งมีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทยที่ได้ลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
  2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน

3.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับ เงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด ให้เป็นประจำยกเว้นผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

การสิ้นสุดการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

  1. ถึงแก่กรรม (ตาย)
  2. ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
  3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

 

เบี้ยยังชีพความพิการ

 

คนพิการ คือ บุคคลที่มีความผิดปกติ หรือมีความบกพร่องทางร่างกาย ทางสติปัญญา หรือ จิตใจ

คนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทั้งนี้ เพราะคนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในทกๆด้าน แต่ในทุกๆสังคมมิได้มีบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเท่าเทียมกันทั้งหมดยังมีบุคคลประเภทหนึ่งซึ่งมีความผิดปกติหรือความบกพร่องทางด้านร่างกาย ทางสติปัญญา หรือทางจิตใจ ทำให้เป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคม ซึ่งเราเรียกบุคคลเหล่านี้ว่า“คนพิการ”

 

ขั้นตอนการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพความพิการ

         คนพิการสามารถมาลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมสำเนา

จำนวน ๑ ฉบับ

(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

(๓) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ฉบับ

        ในกรณีที่คนพิการไม่สามารถยื่นคำขอได้เนื่องจากเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ หรือในกรณีที่คนพิการมีสภาพความพิการถึงขั้นไม่สามารถไปยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการด้วยตนเองได้ ให้บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติ พี่น้อง หรือบุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการยื่นคำขอนั้นแทนก็ได้ แต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วย

 

การยื่นทำบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่และต่ออายุบัตรคนพิการ

 

         กรณีการยื่นทำบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่และต่ออายุบัตรคนพิการจะต้องนำเอกสารต่อไปนี้ไปด้วย

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๒. สำเนาทะเบียนบ้านคนพิการ

๓. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป

๔. เอกสารรับรองความพิการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนที่เลขาธิการประกาศกำหนด

๕            กรณีบุคคลอื่นยื่นคำขอแทนคนพิการ ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลนั้น และหลักฐานอื่นที่แสดงให้เห็นว่าได้รับมอบอำนาจจากคนพิการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนพิการ เนื่องจากเป็นผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแลคนพิการแล้วแต่กรณี

 

 

 

 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

การขอเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
           คุณสมบัติผู้ที่จะขอรับความช่วยเหลือ (คนละ 500 บาท/เดือน)
                      1. ต้องเป็นผู้ที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยที่ปรากฏอาการ และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน
                      2. ถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
                      3. มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตจริง
                      4. ได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหาร

           หลักฐานการรับความช่วยเหลือ
                      1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                      2. สำเนาทะเบียนบ้าน
                      3. ใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ปรากฏอาการ

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

   

nayok nayok nayok

เบอรโทรศัพท์ 083 0597022

   

:: ปฏิทินกิจกรรม ::  

December 2021
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
   

:: ราคาน้ำมันวันนี้ ::  

   

link e laas

link e laaslink e laas

link e laas

  images
images 1
unnamed
capture 2พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562

แบบประเมินความพึงพอใจ โครการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

9090

   

ssd2