:: ข้อมูลข่าวสาร ::  

   

:: โรงเรียนในสังกัด อบต. ::  

   

Facebook

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบล สระประดู่

   

การติดตามโครงการคืออะไร

การติดตามโครงการ คือ กระบวนการวัดปัจจัยนำเข้า (Inputs) กิจกรรม (Activities) และการผลิต (Outputs) ของโครงการซึ่งกระทำเป็นประจำตามช่วงเวลาต่าง ๆ ระหว่างนำโครงการไปปฏิบัติเพื่อระบุปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ เพื่อหามาตรการแก้ไขได้ทันการณ์

การติดตามและประเมินผลโครงการคืออะไร

การติดตามและประเมินผลโครงการ คือ กระบวนการเปรียบเทียบผลลัพธ์ของโครงการ (Project Results or Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริงกับผลลัพธ์ของโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หรือที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Objectives) เพื่อทราบว่าการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่

ผลลัพธ์ของโครงการประกอบด้วย (Outputs) และผลกระทบ (Impacts)

            ผลผลิตของโครงการ (Project Outputs) คือ ผลที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการโดยตรง มักกำหนดใน เชิงปริมาณ เช่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน ผลผลิตของโครงการก็คือ ความยาวของถนน        ที่สร้างเสร็จ เป็นต้น

            ผลกระทบของโครงการ (Project Impacts) คือ ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว         อาจเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพก็ได้ เช่น เมื่อสร้างถนนเสร็จแล้ว มีการใช้ประโยชน์ของถนนหรือไม่ ทางใดบ้าง เป็นต้น

การติดตามและวิจัยประเมินผลโครงการสำคัญไฉน

            - เป็นเครื่องมือสำคัญช่วยให้การจัดการโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

            - ช่วยให้ทราบปัญหา อุปสรรคสำคัญ และหามาตรการแก้ไขได้ทันการณ์

            - ช่วยให้ทราบว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด

            - ช่วยในการตัดสินใจว่าสมควรดำเนินโครงการต่อไปหรือไม่

            เงื่อนไขความสำเร็จของการติดตามและวิจัยประเมินผลโครงการมีอะไรบ้าง

            - สร้างความเข้าใจและรู้สึกดีกับผู้รับผิดชอบโครงการที่จะประเมิน

            - วัตถุประสงค์ของโครงการที่จะประเมินชัดเจนจนวัดและปฏิบัติได้

            - มีตัวชี้วัดหลัก (Key Indicators) ที่แม่นตรง (Valid) และน่าเชื่อถือได้ (Reliable)

            - มีข้อมูลสำคัญและจำเป็นเพียงพอ

            - ผู้ประเมินมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับเรื่องที่ประเมิน

            - ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารระดับสูง

 กรอบแนวคิดการติดตามและวิจัยประเมินผลโครงการเป็นอย่างไร

 

 

การติดตามโครงการ (Project Performance Monitoring)

ทำไมต้องมีการติดตามโครงการ

            Ÿ วัตถุประสงค์เพื่อ

   - ระบุปัญหาและอุปสรรคระหว่างดำเนินโครงการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ เพราะเหตุใด

               - หาทางแก้ไขได้ทันเหตุการณ์

จะติดตามอะไร และเมื่อใด

Ÿ ขอบเขตการติดตามความก้าวหน้าโครงการด้านต่างๆ

               - ติดตามด้านการเตรียมการและการวางแผนโครงการ

   - ติดตามด้านการดำเนินโครงการ

   - ติดตามด้านการเบิกจ่ายเงิน

Ÿ ติดตามเป็นรายไตรมาส (3 เดือน)

จะติดตามโครงการอย่างไร

การเตรียมการและวางแผนโครงการ (Project Preparation and Planning)

Ÿ วัตถุประสงค์เพื่อทราบ

   - เป็นไปตามแผนหรือไม่

   - สาเหตุความล่าช้าของโครงการ (ถ้ามี)

ประเด็นและวิธีการติดตาม

การวางแผน : เปรียบเทียบวันเสร็จจริงกับที่วางแผนไว้

การอนุมัติแผน : เปรียบเทียบวันอนุมัติจริงกับที่วางแผนไว้

การจัดซื้อจัดจ้าง : เปรียบเทียบวันเสร็จจริงกับที่วางแผนไว้

สาเหตุของความล่าช้า : สอบถามผู้รับผิดชอบโครงการ/ดูเอกสาร

การดำเนินโครงการ (Project Implementation Progress)

Ÿ วัตถุประสงค์เพื่อทราบว่า ผลผลิตโครงการเป็นไปตามแผนหรือไม่ เพราะอะไร

Ÿ ประเด็นและวิธีการติดตาม

               - เปรียบเทียบผลผลิตจริง คิดเป็นร้อยละของผลผลิตตามแผน

               - เปรียบเทียบผลผลิตระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของผลผลิตตามแผน

               - เปรียบเทียบผลผลิตที่ยกเลิก คิดเป็นร้อยละของผลผลิตตามแผน

            การเบิกจ่ายเงินโครงการ

Ÿ วัตถุประสงค์เพื่อทราบ

   - การเบิกจ่ายเงินโครงการเป็นไปตามแผนหรือไม่

   - ถ้าไม่ มีสาเหตุจากอะไร

Ÿ ประเด็นและวิธีการติดตาม

   - เปรียบเทียบการเบิกจ่ายเงินจริง คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่ายเงินตามแผน

จะนำผลการติดตามโครงการมาใช้ทำอะไร

- แก้ไขปัญหาและอุปสรรคของความล่าช้า

- หามาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้การจัดการโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การประเมินโครงการ (Project Performance Evaluation)

ทำไมต้องมีการประเมินผลโครงการ

Ÿ วัตถุประสงค์เพื่อทราบ

   - ประสิทธิผลของโครงการ (Project Effectiveness)

   - ประสิทธิภาพของโครงการ (Project Efficiency)

   - ผลกระทบของโครงการ (Project Impact)

   - คุณภาพของโครงการ (Project Quality)

   - ประสิทธิภาพของการบริหารหน่วยงาน (Project Implementation Units’ Efficiency)

จะประเมินผลอะไร และเมื่อใด

Ÿ ขอบเขตตามหลักวิชาการ

   - ประเมินประสิทธิผลโครงการ

   - ประเมินประสิทธิภาพโครงการ

   - ประเมินผลกระทบโครงการ

   - ประเมินด้านวิชาการของโครงการ (Technical Audit)

   - ประเมินประสิทธิภาพการบริหารของหน่วยงาน

            Ÿ โดยทั่วไปประเมินครึ่งอายุโครงการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ

จะวิจัยประเมินผลโครงการอย่างไร

การประเมินประสิทธิผลโครงการ

Ÿ วัตถุประสงค์เพื่อทราบว่าผลผลิตของโครงการ (Project Outputs) ที่ได้รับจริงเป็นไปตามแผน ที่วางไว้ (กำหนดในวัตถุประสงค์) หรือไม่ เพราะอะไร

ประเด็นและวิธีการประเมิน

Ÿ เปรียบเทียบผลผลิตจริง คิดเป็นร้อยละของผลผลิตตามแผน

การประเมินประสิทธิภาพของโครงการ

Ÿ วัตถุประสงค์เพื่อทราบว่าค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปอย่างประหยัดหรือตามประมาณการที่วางไว้หรือไม่

ประเด็นและวิธีการประเมิน

Ÿ เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (Actual Project Unit cost) คิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายต่อหน่วยประมาณการ (Estimate Unit cost)

Ÿ วิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายต่อหน่วย

    - ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยประมาณการ

      ž ใช้ราคากลาง หรือ

      ž ใช้งบประมาณโครงการ/ผลผลิตโครงการที่คาดว่าจะได้รับ

      - ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยจริง

      ž ค่าใช้จ่ายโครงการจริง/ผลผลิตโครงการจริง

การประเมินผลกระทบโครงการ

Ÿ วัตถุประสงค์เพื่อทราบว่าผลกระทบของโครงการที่เกิดขึ้นจริงเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่  ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ประเด็นและวิธีการประเมิน

Ÿ เปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง คิดเป็นร้อยละของผลกระทบที่วางแผนไว้ (เชิงปริมาณ)

Ÿ สำรวจระดับความพอใจของผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ (Project Beneficienries)

การประเมินผลงานด้านวิชาการของโครงการ (Technical Audit)

Ÿ วัตถุประสงค์เพื่อทราบว่าโครงการที่ผ่านการประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบของโครงการมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการของสาขาที่เกี่ยวข้องหรือไม่

ประเด็นและวิธีการประเมิน

Ÿ กำหนดประเด็นจะประเมินตามมาตรฐานทางวิชาการสาขาที่เกี่ยวข้อง

Ÿ มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ประเมิน เช่น งานก่อสร้าง (มอบวิศวกร)         งานการฝึกอบรม (มอบผู้เชี่ยวชาญด้านฝึกอบรม)

Ÿ ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบผลผลิตโครงการในภาคสนาม

การประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของหน่วยงาน

Ÿ วัตถุประสงค์เพื่อทราบว่าประสิทธิภาพ การบริหารงานของหน่วยงานดำเนินโครงการว่าเป็นอย่างไร ส่งผลกระทบต่อการบริหารโครงการหรือไม่ อย่างไร

ประเด็นและวิธีการประเมิน

Ÿ ใช้ทฤษฎีหรือตัวแบบเชิงระบบ (Systems Theory or Model) เป็นกรอบในการประเมินโดยพิจารณา  

   - ปริมาณและคุณภาพของปัจจัยนำเข้า (Inputs) ของโครงการ

    - กระบวนการบริหาร (Administrative Process)

Ÿ ผลลัพธ์ของโครงการ (Project Outcomes or Results) ประกอบด้วย

    - ผลผลิตของโครงการ

    - ผลกระทบของโครงการ

Ÿ ประเมินทั้งหน่วยดำเนินการส่วนกลางและในพื้นที่

จะนำผลวิจัยประเมินโครงการมาใช้ทำอะไร

Ÿ ปรับการจัดการโครงการที่เหลือ/ในอนาคตให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Ÿ ปรับปรุงคุณภาพของโครงการให้ได้มาตรฐานทางวิชาการของสาขาที่เกี่ยวข้อง

Ÿ ปรับการบริหารของหน่วยดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Ÿ ใช้ประกอบการพิจารณาว่า สมควรดำเนินโครงการต่อไปหรือไม่

รูปแบบการวิจัยประเมินผลโครงการ

 

รูปแบบการวิจัยประเมินผลโครงการ หมายถึง กรอบความคิดหรือแบบแผนในการประเมินที่แสดงให้เห็นรายการที่ควรประเมินหรือกระบวนการของการประเมินในการประเมินโครงการใดโครงการหนึ่ง

การออกแบบกำกับงานและการวิจัยประเมินผลโครงการ

การวิจัยประเมินผลมุ่งให้ได้สารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหารและให้ได้ข้อความรู้ที่เป็นความรู้ใหม่ ดังนั้นผลการวิจัยประเมินผลจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้จำเป็นต้องมีการคัดเลือกและออกแบบวิจัยประเมินผลที่เหมาะสม  เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยประเมินโครงการและเพื่อให้ได้ผลวิจัยประเมินผลที่มีทั้งความตรงภายในและความตรงภายนอก โดยเฉพาะมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง (Isomorphism) และเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผลและผู้ใช้ผลประเมิน

ความหมายของการกำกับงาน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานในโครงการที่กำหนดไว้แล้วใช้ข้อมูลเหล่านั้น เพื่อการแก้ไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด การกำกับงานเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยผู้บริหารโครงการ โดยมุ่งตอบคำถามหลักว่า ในการดำเนินโครงการนั้น

- ได้รับทรัพยากรครบถ้วนหรือไม่ ได้รับตามกำหนดหรือไม่

- ได้ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดหรือไม่

- ได้ผลที่กำหนดหรือไม่

ข้อมูลจากการกำกับงานจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเร่งรัดให้โครงการดำเนินไปตามเป้าหมาย และแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ในโครงการขนาดใหญ่ ผู้บริหารโครงการนิยมวางระบบกำกับงาน ควบคู่กับการประเมินตนเอง (self - audit or self assessment) เพื่อนำสารสนเทศที่ได้จากการกำกับงานมาใช้ในการบริหารงาน เร่งรัดงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และนำสารสนเทศจากการประเมินตนเองมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อให้แน่ใจถึงผลลัพธ์ของโครงการทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

การออกแบบกำกับงาน ประกอบด้วยระบบย่อย 2 ระบบ คือ

1. ระบบการเก็บข้อมูล

2. ระบบการรายงาน

การออกแบบกำกับงาน

1. ระบบการเก็บข้อมูล สำหรับกำกับงานสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การประชุม การนิเทศตรวจเยี่ยมการตรวจสอบการบริหารภายใน การควบคุม เป็นต้น

2. ระบบการรายงาน โดยทั่วไปมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานการเงินงบประมาณ รายงานการตรวจสอบการบริหารภายใน เป็นต้น สำหรับความถี่ห่างของการรายงานมักขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการ มีการรายงานเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายสองเดือน รายสามเดือน รายหกเดือน และรายปี เป็นต้น

ระบบการเก็บข้อมูลและระบบรายงาน เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับงาน            ในด้านปัจจัย ด้านกิจกรรม และด้านผลลัพธ์ กล่าวคือ ในด้านปัจจัยนั้นเป็นการมุ่งตรวจสอบว่าโครงการได้รับทรัพยากรทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพตามเวลาที่กำหนดหรือไม่ การกำกับกิจกรรมมุ่งตรวจสอบว่า               ในการดำเนินงานได้ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด และการกำกับงานด้านผลลัพธ์หรือ                  ผลการดำเนินงาน คือ การตรวจสอบว่าได้ผลลัพธ์ตรงตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่

ขั้นตอนของการจัดระบบการกำกับงานมีดังนี้

1. กำหนดข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บทั้งข้อมูลด้านทรัพยากร ด้านกิจกรรม และด้านการดำเนินงาน

2. ดำเนินการจัดกระทำข้อมูลให้อยู่ในรูปสารสนเทศพร้อมที่จะใช้ในการกำกับงานด้านต่าง ๆ ได้ เช่น การบันทึก การทำเป็นดัชนี การจัดประเภท การย่อสรุป การเก็บรักษาข้อมูล เป็นต้น

3. จัดระบบรายงานที่เหมาะสม รายงานที่ดีต้องสั้นกะทัดรัด ตรงประเด็น ตลอดจนมีการเสนอแนะแนวทางเร่งรัดการทำงานตามแผนที่กำหนดไว้

4. นำเสนอผู้บริหารพิจารณากลั่นกรองตามความเหมาะสม

โดยสรุป คุณภาพของการกำกับงานขึ้นอยู่กับระบบกำกับงาน คือ ข้อมูลที่ตรงประเด็น ครอบคลุม         มีคุณภาพและความเหมาะสมของการรายงาน และผู้บริหารโครงการ ถ้าผู้บริหารเห็นและให้ความสำคัญต่อการจัดระบบการกำกับงานที่มีคุณภาพแล้ว ย่อมทำให้เกิดการเร่งรัดให้โครงการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ผลตรงเป้าหมายและแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

ความหมายของการวิจัยประเมินผลโครงการ หมายถึง กระบวนการให้ได้มาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับความก้าวหน้าของโครงการและความสำเร็จของโครงการอันเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงคุณค่าของโครงการ กล่าวคือ เป็นเครื่องแสดงว่าโครงการได้ดำเนินไปแล้วได้ผลสมตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใดตลอดจนในอนาคตควรจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งเป็นการพิจารณาคุณค่าโดยใช้ผลงานในอดีตและพิจารณาถึงศักยภาพและทางเลือกในการดำเนินงานในอนาคตต่อไปด้วย การวิจัยประเมินผลที่ครบวงจรประกอบด้วยการประเมิน ระยะ คือ

1. การวิจัยประเมินผลก่อนเริ่มแผนงานหรือโครงการ ซึ่งเป็นการวิจัยประเมินผลความต้องการจำเป็น (needs) หรือศักยภาพต่าง ๆ เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาตลอดจนเป็นข้อมูลเส้นฐานก่อนเริ่มโครงการใดโครงการหนึ่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อแสดงถึงความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ตลอดจนการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการก่อนพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ

2. การวิจัยประเมินขณะโครงการดำเนินอยู่ ซึ่งเป็นการวิจัยประเมินความก้าวหน้าของโครงการ โดยเฉพาะด้านการดำเนินงานและผลเบื้องต้นซึ่งสารสนเทศที่ได้นำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพภายในกรอบเวลาและทรัพยากรที่กำหนดให้มากที่สุด

3. การวิจัยประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ ซึ่งเป็นการวิจัยประเมินความสำเร็จของโครงการซึ่งมี        การวิจัยประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการทันทีและมีการวิจัยประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการไประยะหนึ่ง เช่น 6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อศึกษาความยั่งยืนของผลลัพธ์ตลอดจนการบรรลุจุดหมายในเชิงผลกระทบของโครงการการวิจัยประเมินผลในกรณีหลังนี้เรียกว่า การติดตามผล (follow-up study หรือ tracer study)

การติดตามผล (follow-up study หรือ tracer study) มีความสำคัญมากในการประเมินคุณค่า              และความสำเร็จของโครงการ การวิจัยประเมินและติดตามผลโดยผู้ประเมินภายนอกจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญของการดำเนินโครงการ เช่น โครงการรุ่งอรุณ ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการไตรภาคีของสำนักงานคณะกรรมการ-นโยบายพลังงานแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการและมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

การวิจัยประเมินผลในขณะที่โครงการดำเนินอยู่หรือการวิจัยประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ (process evaluation) จะมีส่วนใกล้เคียงกับการกำกับงานอยู่มาก เพราะทั้งการวิจัยประเมิน               การดำเนินงานและการกำกับงานเกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานขณะที่โครงการดำเนินอยู่

การวิจัยประเมินผลในขณะที่โครงการดำเนินอยู่หรือการวิจัยประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ (process evaluation) มีความแตกต่างกัน คือ การกำกับงานเป็นการเก็บข้อมูลต่อเนื่องตลอดโครงการเพื่อเร่งรัดการทำงานตามแผนให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ในขณะที่การวิจัยประเมินกระบวนการ        เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการและความไม่ก้าวหน้าของโครงการเพื่อให้ได้สารสนเทศ ทำไมจึงเกิดปัญหาอุปสรรคขึ้น สาเหตุของปัญหาและอุปสรรคนั้นคืออะไร

การประเมินกระบวนการมีลักษณะดำเนินเป็นช่วงเวลามีลักษณะเป็นการศึกษาเฉพาะกิจ เจาะลึกเฉพาะเรื่อง และมักจะแยกออกจากการปฏิบัติงาน ในขณะที่การกำกับงานมักจะบูรณาการเข้ากับการปฏิบัติงานและดำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อการกำกับดูแลโครงการอย่างต่อเนื่องตลอดโครงการ

ถ้ามีการวิจัยประเมินก่อนเริ่มแผนหรือโครงการมีสารสนเทศผนวกกับจินตนาการอย่างเพียงพอ        เพื่อกำหนดแผนหรือโครงการ ผู้บริหารโครงการมีการวางระบบและออกแบบกำกับงานและการประเมินตนเองหรือการตรวจสอบตนเองอย่างเป็นระบบแล้ว ผู้บริหารโครงการก็จะเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ การวิจัยประเมินผลภายนอกเป็นการดำเนินงานเพื่อยืนยันคุณค่าและความสำเร็จของโครงการ อีกทั้งเป็น        การประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของโครงการด้วย

การวิจัยประเมินผลมีบทบาทเด่นชัดในการกำหนดแผนงานหรือโครงการมีบทบาทในการวางแผนและมีบทบาทในการสรุปและยืนยันประสิทธิภาพของโครงการ ทั้งการวิจัยประเมินผลและการกำกับงานล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการบริหารดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ การกำกับงานมีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับปัจจัยและกิจกรรมเป็นสำคัญ และทั้งการกำกับงานและการวิจัยประเมินผลล้วนมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดความสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้

การวิจัยและประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ

1. การวางแผน

2. การดำเนินการ

3. การลงข้อสรุปและเสนอแนะ

4. การรายงานและเผยแพร่

1. การวางแผนการวิจัยประเมินผลโครงการ

   1.1 รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร

   1.2 ปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

   1.3 กำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน

   1.4 กำหนดประเด็น ขอบเขต และวิธีการ

   1.5 การจัดทำข้อเสนอโครงการประเมิน

   1.6 การเสนอขออนุมัติ

2. การดำเนินการประเมินผลโครงการ

   2.1 กำหนดตัวชี้วัดเครื่องมือและเทคนิคการรวบรวมข้อมูล

   2.2 รวบรวมข้อมูล

   2.3 วิเคราะห์ข้อมูล

   2.4 จัดทำรายงานประเมินผล

   2.5 เสนอขอรับการอนุมัติ

3. การลงข้อสรุปและให้ข้อเสนอแนะ

   3.1 ปรึกษาหารือกับผู้ที่มีความสำคัญต่อโครงการ

   3.2 จัดทำข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

   3.3 เสนอขอรับการอนุมัติ

4. การรายงานและเผยแพร่ผลประเมิน เพื่อใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยประเมินให้มากที่สุด หลักการที่สำคัญของการเผยแพร่ผลประเมินเป็นบทบาทและความรับผิดชอบตามสัญญาการประเมิน            และเป็นหน้าที่ของผู้ให้วิจัยประเมิน เมื่อผู้ให้วิจัยประเมินต้องการให้ผู้วิจัยประเมินเผยแพร่ผลวิจัยประเมินทั้งในรูปบทความหรือนำเสนอในที่ประชุมสัมมนา ผู้วิจัยประเมินก็ควรให้ความร่วมมือ หากผู้วิจัยประเมินประสงค์ที่จะเผยแพร่หรือตีพิมพ์รายงานการวิจัยประเมินในรูปแบบใดก็ตาม จะต้องขออนุมัติจากผู้ให้วิจัยประเมิน เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้วิจัยประเมินจึงจะสามารถดำเนินการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลวิจัยประเมินได้

 

การวิเคราะห์โครงการและการออกแบบการวิจัยประเมินโครงการ

            การวิเคราะห์โครงการ หมายถึง กระบวนการในการศึกษา พิจารณารายละเอียดของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จเรียบร้อย

            ความสำคัญของการวิเคราะห์โครงการ

            1. เพื่อใช้ในการบริหาร

               - ดำเนินการต่อ

               - ยกเลิก

               ปรับปรุงแก้ไข (งบประมาณ คน เวลา กระบวนการ สถานที่ ฯลฯ)

            2. เพื่อการปฏิบัติการ

            3. เพื่อการวิจัย

            สิ่งที่ต้องวิเคราะห์ในการวิจัยประเมินโครงการ

            1. องค์ประกอบในการเขียนโครงการ

            2. รายละเอียดในแต่ละหัวข้อโครงการ

            3. ความสอดคล้องของหัวข้อต่างๆ ของโครงการและยุทธศาสตร์

            การวิเคราะห์องค์ประกอบของโครงการ

            - เพื่อพิจารณาว่าการเขียนโครงการนั้นมีองค์ประกอบครบถ้วนหรือไม่

            1.   ชื่อโครงการ

2.   ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.   หลักการและเหตุหรือความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

4.   วัตถุประสงค์

5.   เป้าหมาย

6.   วิธีดำเนินการ

7.   สถานที่ดำเนินการ

8.   ระยะเวลาดำเนินการ

9.   งบประมาณดำเนินการ

10. การวัดและประเมินผล

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การวิเคราะห์รายละเอียดในแต่ละหัวข้อของโครงการ

 - เป็นการพิจารณาการเขียนในแต่ละหัวข้อว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่

การวิเคราะห์ความสอดคล้องของหัวข้อต่าง ๆ ของโครงการ

 - เป็นการพิจารณารายละเอียดความสอดคล้องภายในหัวข้อเดียวกันและระหว่างหัวข้ออื่นๆ

การกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยประเมินโครงการ หมายถึง การระบุคำตอบที่ต้องการจาก          การวิจัยประเมินโครงการนั้น ๆ มีแนวทางการกำหนด 2 แบบ คือ

1. จากข้อกำหนดรายละเอียด (Terms of Reference)

2. ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเกี่ยวกับ

   - ปัจจัยที่ใช้ในโครงการ (Input)

   - การปฏิบัติ (Implement)

   - ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (Achievement)

การออกแบบการวิจัยประเมินโครงการ หมายถึง การตัดสินใจเลือกใช้วิธีการ/ยุทธวิธี(Approaches/Strategies) ที่เหมาะสมกับในการหาคำตอบจากโครงการนั้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ได้คำตอบในปัญหาที่ทำวิจัยอยู่ถูกต้องและประหยัด

2. เพื่อควบคุมความแปรปรวนในการวิจัย

การออกแบบการวิจัย (Research Design)

1. การออกแบบวิธีการวิจัย (Research approach)

2. การออกแบบการเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Design) หรือการเลือกผู้ให้ข้อมูล

3. การออกแบบเครื่องมือและการรวบรวมข้อมูล (Instrumental and data collection design)

4. การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis design)

การเขียนรายงานการวิจัยประเมินโครงการ

และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยประเมินผลโครงการ

การเขียนรายงานการวิจัยประเมินโครงการ

            วัตถุประสงค์ของการรายงานการวิจัยประเมินโครงการ

            1. เพื่อนำเสนอสารสนเทศเชิงประเมินเกี่ยวกับโครงการที่มุ่งวิจัยประเมิน เพื่อให้ผู้ใช้ผลวิจัยประเมินได้ทราบข้อค้นพบข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการวิจัยประเมินโครงการ

            2. เพื่อเป็นการให้การศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้องกับ โครงการที่วิจัยประเมินผล

            3. เพื่อการสำรวจและศึกษาโครงการที่วิจัยประเมินผล

            รูปแบบของการรายงานผลการวิจัยประเมินโครงการ

            การรายงานผลการวิจัยประเมินมีการนำเสนออยู่ 4 รูปแบบ

            1. การนำเสนอผลการประเมินด้วยวาจา

            2.  การนำเสนอผลการวิจัยประเมินด้วยวิธีการชี้แจงสาธารณะ

            3. การนำเสนอผลการวิจัยประเมินด้วยลายลักษณ์อักษร

            4. การนำเสนอผลการวิจัยประเมินด้วยวาจาควบคู่กับการนำเสนอด้วยลายลักษณ์อักษร

            รูปแบบของการนำเสนอผลการประเมินที่ค่อนข้างนิยมกันมาก คือ การนำเสนอในรูปของ ลายลักษณ์อักษร

            หลักการทั่วไปสำหรับการเขียนรายงานการวิจัยประเมินโครงการ

            1. ความถูกต้อง

            2. ความรัดกุม

            3. ความชัดเจน

            4. ความง่าย

            5. ความต่อเนื่อง

            6. ความหลากหลาย

            7. ความสำคัญ

            การเขียนรายงานการวิจัยประเมินโครงการ

            ส่วนนำ  ซึ่งประกอบด้วย

            1. ปกหน้า

            2. ปกใน

            3. บทคัดย่อหรือบทสรุปสำหรับผู้บริหาร

            4. กิตติกรรมประกาศ

            5. สารบัญ

            ส่วนเนื้อเรื่อง ซึ่งประกอบด้วย

            บทที่ 1  บทนำ

            บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

            บทที่ 3  วิธีการวิจัยประเมิน

            บทที่ 4  ผลการวิจัยประเมินโครงการ

            บทที่ 5  สรุปผลการวิจัยประเมิน 

                        อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

            ส่วนผนวก ประกอบด้วย 2 ส่วน

            1. บรรณานุกรม

            2. ภาคผนวก

            การเผยแพร่ผลการวิจัยประเมินโครงการ

            ในการนำเสนอผลการวิจัยประเมินเพื่อการเผยแพร่ ผู้วิจัยประเมินสามารถเผยแพร่ผลการประเมิน ได้หลายลักษณะ ได้แก่

            1. รายงานเป็นระยะ ๆ ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร

            2. การเผยแพร่ในทางวิชาการ อาจจะตีพิมพ์ลงในวารสารต่าง ๆ

            3. จัดการประชุมสัมมนาเพื่อรายงานผลการประเมินสู่สาธารณะอย่างเป็นทางการ

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยประเมินผลโครงการ

            หลักในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยประเมินโครงการ

            หลักในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยประเมินโครงการ มีดังนี้

            1. หลักการสื่อสาร

            2. ความสำคัญของการวิจัยประเมิน

            3. ความเหมาะสมของแผนแบบสำหรับการตัดสินคุณค่า

            4. ความเหมาะสมของแผนแบบการรวบรวมข้อมูลเชิงบรรยาย

            5. ความเหมาะสมของรายงานการวิจัยประเมินผลโครงการ

            6. ความเหมาะสมของปัจจัยที่ต้องการในการวิจัยประเมินผลโครงการ

รูปแบบของข้อเสนอโครงการวิจัยประเมินผลโครงการ

1. หลักการและเหตุผลในการวิจัยประเมิน : ทำไมต้องวิจัยประเมินผลโครงการนี้ ?

            2. วัตถุประสงค์ของการวิจัยประเมิน : วิจัยประเมินผลโครงการนี้เพื่ออะไร ?

3. การวิเคราะห์และบรรยายสิ่งที่มุ่งวิจัยประเมิน : สิ่งที่จะวิจัยประเมินคืออะไรและอย่างไร ?

4. แบบวิจัยประเมิน : จะวิจัยประเมินได้อย่างถูกต้องได้อย่างไร ?

5. ร่างรายงานการวิจัยประเมิน: จะให้ผู้ใช้ผลทราบผลวิจัยประเมินอย่างไร เมื่อไร ?

6. งบประมาณการวิจัยประเมิน : ใช้เงินเท่าไร ?

7. กำหนดการวิจัยประเมินวิจัยประเมิน : ทำอะไร เมื่อไร ?

แนวในการฝึกเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยประเมินผลโครงการ

การฝึกเป็นส่วนย่อย โดยแบ่งการฝึกเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยประเมินผลโครงการเป็นส่วนย่อย ๆ ส่วน คือ

1. การฝึกทำความเข้าใจกับโครงการ

2. การฝึกกำหนดจุดมุ่งหมายของการวิจัยประเมินผลโครงการ

3. การฝึกออกแบบวิจัยประเมิน

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

   

nayok nayok nayok

เบอรโทรศัพท์ 083 0597022

   

:: ปฏิทินกิจกรรม ::  

December 2021
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
   

:: ราคาน้ำมันวันนี้ ::  

   

link e laas

link e laaslink e laas

link e laas

  images
images 1
unnamed
capture 2พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562

แบบประเมินความพึงพอใจ โครการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

9090

   

ssd2