:: ข้อมูลข่าวสาร ::  

   

:: โรงเรียนในสังกัด อบต. ::  

   

Facebook

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบล สระประดู่

   

องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ ได้จัดทำโครงการ ฝึกอบรมทักษะอาชีพแก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี และกลุ่มอาชีพตำบลสระประดู่ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยฝึกอาชีพการทำไม้กวาดและทำน้ำยาลางจาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่ครอบครัวสร้างความเข้มแข็งและสามัคคีให้แก่ครอบครัว ชุมชนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี และกลุ่มอาชีพ จำนวน 50 คน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านลำนารวยer

er2

er44

er6

er11

er5

er7

er8

er10

         วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายสมชาย ประสารพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่และเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง,ประธานสภาฯ,ส.อบต. ร่วมมอบรถสามล้อโยกและวัสดุสร้างบ้านคนพิการตาม โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการในพื้นที่ที่ประสบปัญหามีฐานะยากจน ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรงและไม่เหมาะกับสภาพความพิการ ประจำปี 2563 จำนวน 6 รายๆ ละ 20,000 บาท และมอบรถสามล้อโยกจำนวน 2 คัน

zz1

zz2

ss3

ss6

zz

zz4

zz5

zz7

          วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกิจกรรมสำรวจและทำลายลูกน้ำ ยุงลาย ในโรงเรียนลำนารวย ตำบลสระประดู่ ครั้งที่ 2 ก่อนเปิดเทอม พร้อมด้วยโรงพยาบาลวิเชียรบุรี และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบลสระประดู่

wwe

wwe1

wwe2

wwe3

         วันที่ 30 มิถุนายน 2563  เวลา 10.00 น  องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ จัดประชุมเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รองรับการเปิดสถานศึกษาทุกระดับขอตำบลสระประดู่   ณ.ห้องประชุมชั้น 2 อบต.สระประดู่นำโดยท่านนายกสมชาย  ประสารพรรณ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลวิเชียรบุรี โรงเรียนลำนารวย โรงเรียนสระประดู่ และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบลสระประดู่

asa

asa1

asa2

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและมอบรถโยกแก่คนพิการ

        องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการในพื้นที่ที่ประสบปัญหามีฐานะยากจน ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรงและไม่เหมาะกับสภาพความพิการ ประจำปี 2562 จำนวน 5 รายๆ ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และมอบรถสามล้อโยกจำนวน 3 คัน ได้แก่

- ค่าปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ จำนวน 5 หลังๆละ 20,000 บาท

1.นางแอ๊ด ทันใจ บ้านเลขที่ 2 หมู่ 1

2.นางบุญมี  พูลสาริกิจ บ้านเลขที่ 16 หมู่ 1

3.นายวิเชียร แก้วสำราญ บ้านเลขที่ 379 หมู่ 1

4.นายยงยุทธ  สวนเศรษฐ บ้านเลขที่ 41 หมู่ 3

5.ด.ญ.ปรียาภรณ์ นาคบุตร บ้านเลขที่ 92 หมู่ 8

- ค่ากายอุปกรณ์(รถสามล้อโยก) จำนวน 3 คันๆละ 6,000 บาท

1.นายชู   ใจกล้า

2.นายย้ง   แสงสว่าง

3.นางสาวนุชนารถ ทศวารจันทรา

aa1

aa2

aa3

aa4

aa5

aa6

aa7

aa8

aa9

aa10

 

 

   

nayok nayok nayok

เบอรโทรศัพท์ 083 0597022

   

:: ปฏิทินกิจกรรม ::  

August 2020
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
   

:: ราคาน้ำมันวันนี้ ::  

   

link e laas link e laas link e laas link e laas  พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 แบบประเมินความพึงพอใจ โครการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่EIT3

   

ssd1