:: ข้อมูลข่าวสาร ::  

   

:: โรงเรียนในสังกัด อบต. ::  

   

Facebook

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบล สระประดู่

   

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี2564

 

 

3

6

4

5

9

12

 องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ นำโดยท่านนายกสมชาย  ประสารพรรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ ดำเนินการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคส่วนราชการ  ผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่น  ในการพัฒนาท้องถิ่น  จึงได้จัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา  ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาครัฐ เพื่อสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่  นำโดยท่านนายกสมชาย  ประสารพรรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่  ร่วมกับข้าราชการ  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่  ประกาศแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564  เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม  และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   

nayok nayok nayok

เบอรโทรศัพท์ 083 0597022

   

:: ปฏิทินกิจกรรม ::  

July 2021
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   

:: ราคาน้ำมันวันนี้ ::  

   

link e laas

link e laaslink e laas

link e laas

  images
images 1
unnamed
capture 2พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562

แบบประเมินความพึงพอใจ โครการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

9090

   

ssd2